مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل

  Journal of Ghasr-e-Baran 
English  
دوره 1، شماره 1، پاييز و زمستان 1387
1 از 8 بعدي »»

بررسي تاثير شكل ختم تراش لبه هاي حفرات كلاس V بر ريزنشت ترميمهاي كامپازيت
حميده عامري، مرجانه قوام نصيري، مهشيد باقري

اطلاعات تماس:


تاریخ دریافت: تاریخ اصلاح: تاریخ تایید :

چكيده:
سابقه و هدف: ترميمهاي حفرات كلاس V عموماً به جهت ناهمگني بافت اطراف حفره در اكلوزال و جينجيوال خواص متفاوتي دارند، بنابراين نحوه چسبندگي به اين دو بافت نيز متفاوت است. چسبندگي ناكافي به عاج سبب ايجاد ريزنشت مي گردد كه نهايتاً به عدم موفقيت ترميم مي انجامد. هدف از اين مطالعه مقايسه ريزنشت ترميمهاي كامپازيت روان و هايبريد كلاس V با دو نوع لبه مينايي با و بدون بول بوده است.
مواد و روشها: 56 عدد حفره كلاس V در سطوح باكال و لينگوال 28 دندان مولر تهيه شد. سپس حفرات براساس نوع مارجين مينايي به دو گروه بدون بول و با بول مينايي تقسيم شدند. هر گروه به دو زيرگروه براساس نوع كامپازيت رزين ( Evo-CeramTetric Flow) . تقسيم شدند. پس از ترموسايكلينگ و نفوذ رنگ نمونه ها در رزين اپوكسي مدفون و برش داده شدند. سپس نفوذ رنگ با استرئومايكروسكوپ مشاهده شد. از نتايج بدست آمده با استفاده از آزمون ناپارامتري (كروسكالواليس و من ويتني)، مقايسه آماري بعمل آمد (05/0=α).
يافته‌ها: اختلاف معني داري بين دو نوع كامپازيت و بين دو نوع لبه مينايي حفره از نظر ريزنشت مشاهده نشد. ريزنشت لبه جينجيوالي در هر دو نوع كامپازيت و در تمام حفرات، بيشتر از لبه مينايي حفرات بود (05/0>p).
نتيجه‌گيري: پس از تهيه حفرات كلاسV نيازي به بول مينايي نيست.

كلمات كليدي: ريزنشت، لبه حفره، ختم تراش


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute