مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل

  Journal of Ghasr-e-Baran 
English  
دوره 1، شماره 1، پاييز و زمستان 1387
«« قبلي 2 از 8 بعدي »»

بررسي راديوگرافيك شيوع دندانهاي نهفته در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي بابل (85-83)
سينا حقاني فر، پريا امام وردي زاده

اطلاعات تماس:


تاریخ دریافت: تاریخ اصلاح: تاریخ تایید :

چكيده:
سابقه و هدف: در برخي از شرايط، عوامل موضعي يا سيستميك باعث پديدار شدن اختلالاتي در فرآيند رويشي دندانها مي‌شوند و دندانها با وضعيت طبيعي رويش نمي‌يابند كه به عنوان دندانهاي نهفته (Impact) شناخته مي شوند. با توجه به عوارض مختلفي كه در اثر عدم رويش دندانها حادث مي‌شود، شيوع دندانهاي نهفته در جمعيتهاي مختلف توسط محققين مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مطالعه نيز شيوع دندانهاي نهفته به تفكيك جنسيت، فكين و نوع دندان در گروهي از جمعيت شمال ايران مورد ارزيابي قرار گرفته است.
مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي تحليلي، 663 راديوگرافي پانوراميك مربوط به بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي بابل در سالهاي 85-83 مورد بررسي قرار گرفت. بيماران بالاي 20 سال كه سابقه جراحي دندان نهفته را نداشتند، در اين مطالعه قرار ‌گرفتند. بعد از بررسي هر راديوگرافي پانوراميك، تعداد دندانهاي نهفته در هر كدام از فكين و نوع دندانهاي نهفته و جنسيت بيمار در پرسشنامه‌ها ثبت شد.
يافته‌ها: در اين مطالعه 64 دندان نهفته (65/9%) در بررسي راديوگرافي ها مشاهده گرديد. درصد شيوع دندانهاي نهفته در زنان17/12% و در مردان 91/6% كه بيشترين ميزان شيوع نهفتگي مربوط به دندان مولر سوم فك پايين (63%) و بدنبال آن كانين فك بالا(17%) بوده است. همچنين درصد شيوع دندانهاي نهفته در فك پايين66% و در فك بالا34% بوده‌ است.
نتيجه‌گيري: ميزان شيوع دندانهاي نهفته در اين تحقيق نسبت به تمامي تحقيقات مشابه انجام شده در اين زمينه، پايين‌تر است.

كلمات كليدي: شيوع نهفتگي دندان، راديوگرافي پانوراميك، دندان مولر سوم نهفته


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute