مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل

  Journal of Ghasr-e-Baran 
English  
دوره 1، شماره 1، پاييز و زمستان 1387
«« قبلي 3 از 8 بعدي »»

بررسي مقايسه اي سايش سه جسمي كامپازيت هاي Z250 ، Heliomolar و Opallis
همايون علاقه مند، عبدالحميد آل هوز ،محمد معصومي

اطلاعات تماس:


تاریخ دریافت: تاریخ اصلاح: تاریخ تایید :

چكيده:
سابقه و هدف : مقاومت كم كامپازيت ها در برابر سايش همواره مشكل بزرگي به حساب مي آيد كاربرد مواد همرنگ در نواحي داراي تماسهاي اكلوزال سنگين هنوز با چالشهاي زيادي روبرو است. در اين مطالعه مقاومت سايشي سه نوع كامپازيت مستقيم مقايسه گرديد.
مواد و روشها: از هر نوع كامپازيت (Opallis, Heliomolar, Z250)، پنج نمونه به طور مجزا در داخل مولدهايي از جنس برنج به روش لايه لايه با زمان نور دهي 40 ثانيه و با ضخامت يك ميلي متر براي هر لايه تهيه گرديد. جهت انجام عمل سايش سه جسمي از دستگاه سايش ( پدب 1 ) موجود در دانشكده دندانپزشكي بابل استفاده شد. نمونه ها در دستگاه سايش به ترتيب در دورهاي سايشي 5000، 20000، 40000، 80000 و 120000 تحت فشار 20Mpa و با ساينده اي از جنس كروم كبالت با قطر نوك 98.1mm سائيده شدند. قبل و بعد از انجام سايش نمونه ها با ترازوي الكترونيكي با دقت 0001.0 گرم (0.1mg ) وزن سنجي شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمونهاي Anova ، Paired Sample t- test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته‌ها:در تمامي نمونه هاي كامپازيتي از وزن اوليه تا 120000 دور، وزن نمونه ها كاهش يافت و اين كاهش وزن در هر سه نوع كامپازيت از لحاظ آماري كاملاً معني دار بود (P=0.00). آزمون Anova نشان داد كه هيچ رابطه معني داري بين مقاومت سايشي هيچ كدام از گروه ها وجود نداشت. ولي در مجموع مي توان گفت كه Z250 كمترين و Heliomolar بيشترين ميزان سايش را داشتند
نتيجه‌گيري تمامي نمونه هاي كامپازيتي پس از دورهاي سايشي دچار سايش معني داري مي شدند ولي اختلاف بين گروه ها از نظر آماري معني دار نبود.

كلمات كليدي: سايش، كامپازيت، سايش سه جسمي


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute