مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل

  Journal of Ghasr-e-Baran 
English  
دوره 1، شماره 1، پاييز و زمستان 1387
«« قبلي 4 از 8 بعدي »»

بررسي مقايسه اي ميزان سختي يك كامپازيت دنداني پليمريزه شده با دستگاههاي لايت كيور LED و هالوژن
هنگامه صفرچراتي، همايون علاقه مند

اطلاعات تماس:


تاریخ دریافت: تاریخ اصلاح: تاریخ تایید :

چكيده:
سابقه و هدف: كفايت پليمريزاسيون به نوع دستگاه لايت كيورمورد استفاده نيز بستگي دارد، اين مطالعه با هدف مقايسه ميزان سختي يك نوع كامپازيت سخت شده با LED و هالوژن انجام پذيرفت.
مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي، 20 نمونه استوانه اي شكل ازكامپازيت Tetric Ceram تهيه شدند. نيمي از نمونه ها با دستگاه LED Ultralume 2 و نيمي ديگر با استفاده از دستگاه هالوژنAstralis 7 سخت شدند. سپس در عمق 0، 1، 2 و 3 ميلي متري ازسطح ، يك نقطه در محيط و يك نقطه درمركز در نظر گرفته و با استفاده از آزمون Vickers، سختي اين نقاط تعيين شد. اطلاعات با آزمون كولمگروف- اسميرنف، تجزيه و تحليل اندازه گيري تكرار و آزمونهاي T با سطح معني داري 05/0 ارزيابي شدند.
يافته‌ها: ميانگين سختي اعماق مختلف نمونه ها در محيط، در گروه LED از گروه هالوژن بيشتر بوده كه اين اختلاف از نظر آماري معني دار بوده است (048/0=p) اما اين تفاوت در قسمت مركزي از نظر آماري معني دار نيست (644/0=p). ميانگين سختي در مركز و محيط نمونه هاي هر دو گروه از سطح به عمق روند كاهشي نشان مي دهد ودر ناحيه مركزي بيشتر از ناحيه محيطي در هر دو گروه مي باشد.
نتيجه‌گيري: دستگاه لايت كيور LED نسبت به هالوژن سختي بيشتري را در اعماق مساوي از كامپازيت هاي سخت شده ايجاد مي كند. به علاوه ميزان سختي قسمتهاي مركزي از محيطي در هر دو گروه بيشتر است.

كلمات كليدي: كامپازيت دنداني، LED، هالوژن، سختي


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute