مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل

  Journal of Ghasr-e-Baran 
English  
دوره 1، شماره 1، پاييز و زمستان 1387
«« قبلي 6 از 8 بعدي »»

بررسي نواحي شكستگي هاي فك تحتاني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي بوعلي سينا، شفا و نيمه شعبان ساري از آبان ماه 1384 تا تيرماه 1385
كامران نصرتي، سيف اله بابايي، سيدجعفر اشرفي مشك آبادي

اطلاعات تماس:


تاریخ دریافت: تاریخ اصلاح: تاریخ تایید :

چكيده:
سابقه و هدف: پديده‌هايي چون جنگ، تصادفات ناشي از وسايل نقليه، پيدايش سرگرمي‌هاي ماجراجويانه و ورزشهاي رزمي جديد و بالاخره افزايش نزاع و خشونت و حوادث شغلي موجب تشديد چشمگير صدمات جسمي گوناگون از جمله آسيبهاي فك و صورت شده است. با توجه به استعداد بيشتر ناحيه يك سوم تحتاني صورت (فك تحتاني) براي شكستگي، هدف از اين مطالعه بررسي نواحي شكستگي هاي فك تحتاني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي بوعلي ‌سينا، شفا و نيمه شعبان ساري از آبان ماه 1384 تا تيرماه 1385 صورت گرفته است.
مواد و روشها: در اين تحقيق توصيفي مقطعي، 125 بيمار ( 106 بيمار مذكر و 19 بيمار مؤنث) با محدوده سني 2 تا 79 ساله از نظر سن، جنس، علل و محل شكستگي هاي فك تحتاني مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: شايعترين دهه سني درگير 20 تا 29 سال و شيوع شكستگي فك تحتاني در مردان بسيار بيشتر بوده است (58/5 به 1). از ميان شكستگي ها، 55% آن بدليل تصادف با اتومبيل و موتورسيكلت بود. شايعترين محلهاي شكستگي به ترتيب تنه، پاراسمفير و زاويه فك تحتاني بود. 79 بيمار دچار شكستگي در يك محل شده بودند.
نتيجه‌گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه بيشترين علت شكستگي فك تحتاني در افراد، تصادفات رانندگي است كه اين موضوع تاكيد بر رعايت اصول و قوانين حين رانندگي و استفاده از كمربند ايمني را ضروري‌تر جلوه مي‌دهد. شيوع شكستگي به ترتيب تنه، پاراسمفير و زاويه استخوان فك تحتاني مي‌باشد.

كلمات كليدي: فك تحتاني، شكستگي، تروما


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute