مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل

  Journal of Ghasr-e-Baran 
English  
دوره 1، شماره 1، پاييز و زمستان 1387
«« قبلي 7 از 8 بعدي »»

ميزان فلورايد موجود در آبميوه هاي تجاري مصرفي در كودكان مهدكودك هاي شهر بابل در سال 1384
نيلگون پاسدار، محمدجواد چايچي، سميه كرباسيون

اطلاعات تماس:


تاریخ دریافت: تاریخ اصلاح: تاریخ تایید :

چكيده:
سابقه و هدف: از آنجائي كه در سالهاي اخير مصرف روزانه آب در بين بچه ها كاهش يافته و مصرف آبميوه هاي تجاري رو به افزايش است، بر آن شديم كه ميزان غلظت فلورايد موجود در آبميوه هاي تجاري مصرفي در كودكان سطح شهر بابل را تعيين نماييم تا ميزان دريافت فلورايد از اين طريق مشخص گردد.
مواد و روشها: ابتدا بيشترين انواع آبميوه هاي مصرفي در 100 كودك 6-2 سال مهدكودك هاي شهر بابل از طريق پرسشنامه هاي 7 روزه تعيين شد. سپس ميزان فلورايد آنها در آزمايشگاه تجزيه دانشكده شيمي بابلسر با استفاده از روش افزايش استاندارد و الكترود حساس به يون (به كمك پتانسيومتري) مورد بررسي قرار گرفت و ميزان فلورايد در آبميوه هاي مختلف با استفاده از آزمون آماري Anova با يكديگر مقايسه شدند.
يافته ها: ميانگين كل فلورايد در آبميوه هاي سانديس (ppm 10 -3×(4.2±0.6 ، گلديس (ppm 10 -3×(4.2±1.4 و در نكتارهاي تكدانه (ppm 10 -3×(4±2 بوده است كه ميان آنها تفاوت معني داري وجود نداشت. همچنين ميزان فلورايد بين انواع ميوه ها نيز تفاوت چنداني نداشت.
نتيجه گيري: ميزان فلورايد موجود در آبميوه ها در مقايسه با مقادير اپتيمم بسيار ناچيز است. پيشنهاد مي شود كه از منابع غذايي سرشار از فلورايد و مكملها جهت تامين فلورايد مورد نياز كودكان استفاده گردد. به علاوه لازم است اقداماتي جهت اضافه كردن يا اپتيمم كردن ميزان فلورايد آبميوه ها صورت گيرد.

كلمات كليدي: فلورايد، آبميوه هاي تجاري، كودكان 6-2 سال، الكترود حساس به يون، روش افزايش استاندارد


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute