مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل

  Journal of Ghasr-e-Baran 
English  
دوره 1، شماره 1، پاييز و زمستان 1387
«« قبلي 8 از 8

اثر روشهاي مختلف آماده سازي سطحي در موارد بازسازي ترميمهاي هيبريد يونومر و كامپومر بر استحكام باند برشي
ميترا طبري، هنگامه صفرچراتي، وحيد سلطان كريمي، علي بيژني، مريم شجاعي

اطلاعات تماس:


تاریخ دریافت: تاریخ اصلاح: تاریخ تایید :

چكيده:
سابقه و هدف: با توجه به اثر غير قابل انكار روش آماده سازي سطحي بر استحكام باند ترميم، اين مطالعه بمنظور اندازه گيري و مقايسه استحكام باند برشي هيبريد يونومر و كامپومر با استفاده از سه روش آماده سازي سطحي انجام گرفته است.
مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي - آزمايشگاهي از مواد ترميمي هيبريد يونومر (Vitremer-3M) و كامپومر (Compoglass-Vivadent) هفتاد و دو نمونه بر اساس سه روش
آماده سازي سطحي (اچ با اسيد فسفريك 37%، استفاده از كاغذ سيليكون كار بايد و مايكروابرژن با ذرات اكسيد آلومينيوم 50 ميكروني) نمونه آماده شد. پس از مشابه سازي شرايط دهاني و ترموسايكلينگ، حداكثر استحكام باند برشي نمونه ها در دستگاه اينسترون با سرعت 0.5Crosshead ميليمتر در دقيقه برحسب مگاپاسكال اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSو طرح (ANOVA) بلوكي تصادفي كامل و آزمون T-test دو نمونه مستقل انجام گرديد و سطح معني داري 05/0>p نظر گرفته شد.
يافته‌ها: استحكام باند برشي در دو نوع ماده ترميمي هيبريد يونومر و كامپومر در روشهاي آماده سازي سطحي اسيد فسفريك و سيليكون كاربايد اختلاف معني داري دارد (002/0=p و 016/0=p). در روش آماده سازي مايكروابرژن، در استحكام نوع ماده ترميمي اختلاف معني داري وجود ندارد. همچنين استحكام باند برشي در گروه كامپومر به طور معني داري بيشتر از گروه هيبريد يونومر (015/0=p) است.
نتيجه‌گيري: قابليت بازسازيCompoglass بهتر از Vitremer بود.

كلمات كليدي: كامپومر، هيبريد يونومر، قابليت بازسازي ترميم، استحكام باند برشي، روش آماه سازي سطحي


متن كامل | XML
كليه حقوق براي مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute