مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل

  Journal of Ghasr-e-Baran 
English  

هيأت تحريريه

صاحب امتياز: دانشكده دندانپزشكي بابل
مدير مسئول: همايون علاقه مند
سردبير: مريم قاسمپور


هيأت تحريريه

 • دكتر ولي اله آرش استاديار بخش ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي بابل
 • دكتر عيدالمجيد آل هوز استاديار بخش پروتزهاي  دنداني دانشكده دندانپزشكي بابل
 • دكتر سينا حقاني فر استاديار بخش راديولوژي دانشكده دندانپزشكي بابل
 • دكتر براتعلي رمضان زاده دانشيار بخش ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 • دكتر يداله سليماني شايسته دانشيار بخش پريودنتيكس دانشكده دندانپزشكي تهران
 • دكتر مريم سيد مجيدي استاديار بخش پاتولوژي  دانشكده دندانپزشكي بابل
 • دكتر مهناز صاحب جمعي استاد بخش بيماري هاي دهان و دندان دانشكده دندانپزشكي تهران
 • دكتر احمد رضا طلايي پور استاد بخش راديولوژي دانشكده دندانپزشكي تهران
 • دكتر همايون علاقه مند استاديار بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي بابل
 • دكتر بابك عموئيان استاديار بخش پريودنتيكس دانشكده دندانپزشكي بابل
 • دكتر مرجانه قوام نصيري استاد بخش ترميمي و زيبائي دانشكده دندانپزشكي مشهد
 • دكتر زهراالسادات مدني استاديار بخش اندودنتيكس دانشكده دندانپزشكي بابل
 • دكتر مينا مطلب نژاد استاديار بخش  بيماري هاي دهان و دندان دانشكده دندانپزشكي بابل
كليه حقوق براي مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute