مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل

  Journal of Ghasr-e-Baran 
English  

راهنماي نويسندگان مقالات

راهنماي تدوين مقالات
«مجله علمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل» بصورت دوفصلنامه مبادرت به چاپ مقالات علمي در زمينه هاي دندانپزشكي و علوم وابسته به آن مي نمايد و از اساتيد، دانش پژوهان و نويسندگان محترم تقاضا دارد، مقالات ارسالي خويش را جهت ارائه به مجله با توجه به نكات زير تنظيم و تدوين نمايند.

1- مقاله بايد ضمن رعايت قواعد دستوري، به فارسي سليس و روان نوشته شده باشد و تا حد امكان از كاربرد اصطلاحات بيگانه كه معادل مناسب فارسي دارند پرهيز گردد.
2- مجله علمي دانشكده دندانپزشكي بابل به انتشار مقالات پژوهشي، گزارش موارد نادر و مقالات مروري مي پردازد.
3- مقاله پژوهشي بايد مشتمل بر صفحه رو، خلاصه فارسي و انگليسي (هر كدام حداكثر 250 كلمه)، واژه هاي كليدي، مقدمه، مواد و روشها، يافته ها، بحث و نتيجه گيري، تقدير و تشكر (در صورت لزوم)، مراجع و ضمايم (اشكال، جداول، پرسشنامه خاص، تصاوير) باشد. هر بخش اصلي مقاله بايد از اول صفحه جديد شروع گردد و به ترتيب در پايين سمت چپ صفحه شماره گذاري شود.
4- مقالات مروري (Review article) از اشخاص مجرب علمي پذيرفته مي شود و تعداد منابع ذكر شده نبايد از 50 مورد كمتر باشد.
5- مقالات گزارش موردي (Case report)  بايد شامل قسمت هاي عنوان، چكيده (فارسي و انگليسي)، مقدمه، گزارش مورد، بحث و منابع باشد.
6- متن مقالات بايد بصورت يك خط در ميان (فاصله سطر 2.1cm)، در يك كاغذ A4 و باحاشيه  2.5cm  از هر سمت كاغذ تايپ شده باشد  و همراه ديسك حاوي اطلاعات آنها ارسال شود.
7- تصوير ارسالي براي چاپ بايد واضح و اصل (غيرفتوكپي) و ترجيحاٌ 2 نمونه از هر يك ارسال شود و ضمناٌ نويسندگان محترم بايد 3 نسخه كپي مقاله را نيز به دفتر مجله ارسال دارند.
8- واژه ها و يا عباراتي كه بصورت علائم اختصاري بكار برده مي شوند در اولين استفاده، نام كامل آنها در پرانتز ذكر گردد.

صفحه عنوان:
1- عنوان مقاله بايد مختصر،مفيد و جامع بوده،و با حروف ضخيم (Bold) تايپ شود.
2- نام نويسنده و يا نويسندگان (به فارسي و انگليسي)به همراه وابستگي دانشگاهي و آخرين مدرك تحصيلي آنان (DDS و PhD و ...) پس از عنوان مقاله ذكر شود.
3- ذكر نشاني،شماره تماس و آدرس پست الكترونيكي مولف مسئول ضروري است.
4- از بكار بردن كلمات مخفف در عنوان خودداري فرمائيد.
5- عنوان مكرر (Running title) با حداكثر 50 كاراكتر كه در بالاي هر صفحه مقاله تكرار مي شود.

چكيده مقاله:

چكيده فارسي بايد در محدوده 150 تا 250 كلمه و بطور سازمان يافته شامل قسمتهاي سابقه و هدف، مواد و روشها، يافته ها و نتيجه گيري و براي چكيده انگليسي بترتيب شامل قسمتهاي  Background، Methods، Findings و Conclusion باشد. ضمنا لازم است چكيده فارسي و انگليسي بطور كامل مطابقت داشته باشد.
در پايان چكيده مقاله بايد بين 3 تا 5 كلمه كليدي (Key word) معرفي شود (چكيده فارسي به زبان فارسي و در چكيده انگليسي به زبان انگليسي).

مقدمه:

مقدمه بايد ضمن بيان هدف تحقيق حاوي چكيده اي از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقيق مورد نظر كه در گذشته انجام شده است، با ذكر منابع لازم آنها باشد. در مقدمه لازم است مطالب به گونه اي نوشته شود كه روزآمد بودن آن به روشني قابل ملاحظه باشد.

روش كار:

1- بايد به نوع مطالعه و چگونگي انتخاب نمونه (بيمار يا حيوانات آزمايشگاهي) و همچنين كنترل هاي مربوطه با دقت اشاره شود.
2- ضروري است به ماخذهاي مورد نياز و نحوه تهيه مواد آزمايشگاهي و مواد مصرفي كه در تحقيق مورد استفاده قرار گرفته اند، به طور كامل اشاره گردد.
3- نحوه جمع آوري و تجزيه تحليل داده ها (شامل روش هاي آماري و نرم افزاري مورد استفاده) به طور كامل شرح داده شود.

يافته ها:

1- يافته هاي تحقيق را بايد در قالب متن، جداول، نمودارها و عكس ها به روشني بيان نموده و از تكرار مطالب ذكر شده در متن پرهيز گردد.
2- جداول و نمودارها بايد به زبان فارسي و شامل عنوان رسا، زمان و مكان اجراي مطالعه باشد.
3- عنوان جداول بايد بطور كامل در بالاي آنها نوشته شود و منحني ها، نمودارها، تصاوير و اشكال بايد با درج زيرنويس كامل و شماره گذاري در صفحات جداگانه ارسال شده و به ترتيب استفاده در متن شماره گذاري شوند. توضيحات اضافي بايد بصورت زيرنويس جدول آورده شده و براي ارجاع به زيرنويس از علايم (نظير ë، #، و ...) استفاده شود.

بحث و نتيجه گيري:

1- يافته هاي جديد و مهم تحقيق بايد با ديگر تحقيقات انجام شده در ايران و جهان مقايسه شده (با ذكر منابع) و دلايل رد و يا قبول آنها مورد بحث قرار گيرد.
2- از تكرار بخش يافته ها خودداري گردد و نبايد نتايج جديد كه در قسمت يافته ها به آن اشاره نشده است، عرضه شود.
3- از اظهار نظر درمواردي كه يافته هاي مطالعه آن را مطرح نمي كنند بايد خودداري شود.
4- محدوديت هاي مطالعه وميزان تعميم پذير بودن آن بايد مورد توجه قرار گيرد.
5- مقاله بايد با يك نتيجه گيري روشن به طوري كه از حد نتايج مطالعه فراتر نرود خاتمه يابد.
6- پيشنهاداتي جهت انجام مطالعات بعدي در اين بخش قابل طرح است.

تشكر و قدرداني:
در اين بخش مي توان از افراد و يا سازمان هايي كه به نحوي در انجام مطالعه و يا نگاشتن مقاله همكاري نموده اند قدرداني كرد.

منابع:
منابع بايد به ترتيب استفاده در متن شماره گذاري شوند و سپس در صفحه اي جداگانه در آخر مقاله، به ترتيب شماره و بصورت زير نوشته شود.
-  مجله فارسي: نام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده يا نويسندگان، عنوان كامل مقاله، نام نشريه، دوره، شماره، سال انتشار، شماره صفحات مورد نظر.
-   كتاب فارسي: نام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده يا نويسندگان، عنوان كامل كتاب، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحه يا صفحاتي كه در مقاله از آن استفاده شده است.
-   مجله خارجي:
Kramer N,Frankenberger R . Compomer in restorative therapy of children . opre dent 2007;17(1):2-9

-   مجله خارجي (آدرس اينترنتي):
Fredrickson,B.L.(2000,March 7).Cultivating positive emotions to optimize health and weii-being.Prevention & Treatment,3,article 0001a.Retrieved November 20.2000,from
http//journals.apa.org/prevention/volume3/pre003000la
عنوان مجلات همانند آنچه در Index Medicus نمايه سازي مي شود، ذكر گردد. بطور مثال New England Journal of Medicine بصورت
N Eng J Med ذكر شود.
نام نويسندگان هر مقاله تا 7 اسم به روش دستور مذكور نوشته مي شود. در صورتيكه تعداد نويسندگان از 7 نفر بيشتر باشد، نام سه نفر اول را نوشته و از نفر چهارم به بعد از عبارت et al استفاده شود.
-   كتاب خارجي:
McDonald R,Avery D,Dean J.A. Dentistry for the child and adolescent,8th ed, St.louis , Missouri,Mosby co 2000;pp:83-95 .              
بخشي از يك كتاب:
نويسنده يا نويسندگان فصل مربوطه، عنوان فصل، نام كتاب، ويراستاران، عنوان كتاب شماره ويرايش، محل انتشار، نام ناشر، سال نشر، شماره صفحات.
 
 
 *نكات قابل توجه:

• كليه ملاحظات اخلاقي در مورد آزمودني ها و ساير موارد پژوهشي بايد براساس بيانيه هلسينكي رعايت و تنظيم شود.
• فرآيند بررسي مقالات (سيستم peer-review): دريافت و ثبت، بررسي توسط سردبير يا معاون سردبير، اعلام وصول، ارسال داوري، طرح در هيات تحريريه و اعلام نتيجه كه بصورت تائيد چاپ، اصلاحات و يا رد چاپ مي باشد. در صورتي كه رعايت نكات دستوري زبان فارسي و متدولوژي تحقيق نشده باشد از همان ابتدا در جريان بررسي قرار نگرفته و مقاله رد خواهد شد.
• در صورتيكه تعداد نويسندگان بيش از يك نفر باشد، ضروري است به همراه نسخه هاي مقاله صورتجلسه اي با امضاء تمامي نويسندگان مبني بر اعلام رضايت از ترتيب اسامي نوشته شده افراد، ارسال گردد.
• مشخصات سازمان حمايت كننده مالي طرح حتما قيد شود.
• در صورت ارسال يافته ها بصورت تصاوير، به جهت رعايت ملاحظات اخلاقي، مشخصات بيماران بايد محفوظ بماند. كليه حقوق افراد مورد مطالعه نيز بايد رعايت گردد. قيد اخذ رضايت نامه كتبي و رعايت مفاد Inform consent در مطالعات كارآزمايي باليني ضرروي است.
•  قبل از ارسال، از همخواني شماره هاي ماخذ استفاده شده در متن با شماره هاي بخش انتهايي (منابع) مقاله، همچنين شماره اشكال و جداول با شماره هاي اشاره شده در متن اصلي مقاله، مطمئن شويد.
• مجله از درج مقالاتي كه در ديگر مجلات داخلي به چاپ رسيده باشد، معذور است.
 از مقالاتي كه تنها يك نويسنده دارند، استقبال نمي شود مگر آنكه نوع مقاله، مقاله مروري باشد. ضمناٌ توصيه مي شود كه ارائه كنندگان محترم مقالات نام تمامي افراد دخيل در روند توليد مقاله به ترتيب مشاركت طبق نظر همه نويسندگان را قيد نمايند.
• مطالعاتي كه انتشار نتايج آنها ارزش منطقه اي داشته باشند، پيشنهاد مي گردد كه در مجلات منطقه مربوطه به چاپ برسند.
• مسئوليت صحت و سقم مطالب به عهده نويسنده يا نويسندگان محترم مقالات است.
• مجله حق رد، قبول، اصلاح، ويرايش و خلاصه نمودن مقالات را براي خود محفوظ مي دارد.
• استفاده از مطالب اين نشريه با ذكر منبع و با اجازه سردبير براي مقاصد غير از نشر بلامانع است.
Reprint پس از تائيد نهايي و چاپ مقاله، بهمراه 3 نسخه مجله  براي نويسنده ارسال مي شود.
• كليه حقوق و منافع حاصل از درج مقالات علمي در اين نشريه، براي ناشر محفوظ مي باشد.

 

كليه حقوق براي مجله قصر باران - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute